4 ขั้นตอนการตัดสินใจเลือกซื้อแพ็คเกจ

ความสำคัญกับ 4 ขั้นตอนการตัดสินใจเลือกซื้อแพ็คเกจ โดยจุดที่สำคัญของ 4 ขั้นตอนนี้ที่ผู้ประกอบการต้องการทราบคือเรื่องของช่วงเวลาที่ต้องให้ข้อมูลแก่ผู้บริโภค, ช่องทางที่ควรให้ข้อมูลแก่ผู้บริโภคและคอนเท้นต์ที่สามารถเข้าถึงผู้บริโภค

ผลการสำรวจพบว่า จาก 4 ขั้นตอนการตัดสินใจเลือกซื้อแพ็คเกจของผู้บริโภค 89% ผู้บริโภคมีการตัดสินใจมาแล้วจากการหาข้อมูล ดังนั้นการหาข้อมูลณ จุดขาย (POS Research) จึงไม่สามารถเปลี่ยนการตัดสินใจเลือกซื้อของผู้บริโภคได้ ขณะที่ช่วงตัดสินใจ (Trigger) จะเน้นไปที่การสร้างการรับรู้ (Awareness) ซึ่งผู้บริโภคยังไม่ตัดสินใจซื้อในช่วงดังกล่าว ดังนั้นช่วงเวลาที่ต้องให้ข้อมูลแก่ผู้บริโภคจึงอยู่ในช่วงของหาข้อมูลเบื้องต้น (Initial Research) และหาข้อมูลเชิงลึก (Further Research) โดยช่วงเวลาดังกล่าวมีส่วนสำคัญอย่างมากในการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภคถึง 64%

ส่วนช่องทางที่ควรให้ข้อมูลแก่ผู้บริโภคนั้น เป็นที่ทราบกันดีแล้วว่าการหาข้อมูลทางอินเตอร์เน็ต โดย 93% นิยมหาข้อมูลผ่านอินเตอร์เน็ต ซึ่งจากผลสำคัญยังพบลงลึกไปอีกกว่านั้นว่า ผู้บริโภคจะนิยมเข้าเว็บของผู้ประกอบการในการหาข้อมูลเป็นอันดับแรกถึง 67% ขณะที่การหาข้อมูลผ่านเว็บ Search Engine อย่าง Google รองลงมาอยู่ที่ 64% ที่สำคัญการค้นหาข้อมูลผ่านเว็บ Search Engine จะค้นหาบนสมาร์ทโฟนและส่วนใหญ่จะค้นหาระหว่างการเดินทาง, ระหว่างการรอและระหว่างการดูทีวี

ขณะที่คอนเท้นต์ที่สามารถเข้าถึงผู้บริโภคได้จะแบ่งออกเป็น 2 ช่วง ในช่วงแรกจะเน้นไปที่ราคาเป็นหลัก ซึ่งจะช่วยกระตุ้นให้ผู้บริโภคเกิดความสนใจ จากนั้นในช่วงหลังคอนเน้นจะต้องเน้นเรื่องของคุณภาพและฟีเจอร์ในการใช้งาน โดยคอนเท้นที่เข้าถึงผู้บริโภคจะอยู่ในรูปแบบของวิดีโอ เพื่อให้ผู้บริโภคเกิดความสนใจจากนั้นผู้บริโภคจะเข้าไปหาข้อมูลในเว็บไซต์ของผู้ประกอบการ

นับวันโลกของเราก็ยิ่งซับซ้อนมากขึ้นเรื่อยๆ และมีแหล่งข้อมูลให้เลือกมากมาย แต่การวิจัยครั้งนี้แสดงให้เห็นว่านักการตลาดสามารถดึงดูดความสนใจของผู้บริโภคด้วยข้อมูลที่เป็นประโยชน์และเกี่ยวข้องกับความต้องการของพวกเขา ซึ่งจะช่วยเพิ่มยอดขายสินค้าหรือบริการได้เป็นอย่างดี การวิจัยยังแสดงให้เห็นอีกว่าปัจจุบันคนไทยให้ความสำคัญกับสิ่งที่พวกเขาต้องการมากกว่าสิ่งที่พวกเขาเป็น ในอดีตนักการตลาดต้องพึ่งพาแหล่งข้อมูลทางอ้อมเพียงอย่างเดียว อาทิ ข้อมูลประชากร เช่น อายุและเพศ ในขณะที่ข้อมูลประชากรยังคงมีความสำคัญในการวางแผนการตลาด แต่เจตนาของผู้บริโภคหรือสิ่งที่ผู้คนต้องการในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่งถือเป็นโจทย์ใหญ่ที่สำคัญที่นักการตลาดต้องตอบสนองให้ได้

ที่มา : MarketingOops.com